Статут закладу освіти  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ є правонаступником усіх прав та обов’язків БЕРЕЗНІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ "ЕКОНОМІКО - ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ - ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІ СТУПЕНІВ " БЕРЕЗНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  2. БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО -ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ за функціональною структурою є закладом загальної середньої освіти (надалі – Заклад).
  3. Засновником Закладу є  Березнівська міська рада Рівненського району Рівненської області (надалі – Засновник). Галузеве управління Закладом здійснює  відділ освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області (далі – Уповноважений орган).
  4. Повна назва Закладу: БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ БЕРЕЗНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

Скорочена назва Закладу: БЕРЕЗНІВСЬКИЙ ЕГЛ.

  1. Юридична адреса Закладу: 34600, Рівненська область, Березнівський район, місто Березне, вул. Андріївська, 35.
  2. Заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку, бланки із своїм найменуванням, ідентифікаційний номер.
  3. Заклад забезпечує відповідно до ліцензій здобуття повної загальної середньої  освіти  на таких рівнях:

- початкова освіта - перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

- базова середня освіта - другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

- профільна середня освіта - третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

У складі Закладу функціонує  внутрішній структурний підрозділ – пансіон, який діє відповідно до цього Статуту та на підставі положення, затвердженого керівником Закладу. Пансіон забезпечує проживання та утримання учнів відповідно до законодавства.

  1. Заклад для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами.

 

  1. Головною метою діяльності Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
  2. Головними завданнями Закладу є:
 • виховання громадянина України;
 • формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізації   права дитини на здобуття освіти,  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту;
 • забезпечення виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • забезпечення реалізації права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, мов національних меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти;
 • забезпечення соціального захисту, сприяння встановлення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій здобувачів освіти, відповідно до їх індивідуальних нахилів, потреб, інтересів;
 • реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти;
 • створення передумов для соціальної адаптації, подальшої інтеграції в суспільство осіб з особливими освітніми потребами;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.
  1. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністрства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника або уповноваженого ним органу та цим Статутом.
  2. Заклад самостійно приймає рішення та здійснює освітню діяльність в межах автономії, обсяг якої визначається Законом України "Про освіту", спеціальними законами та цим Статутом.
  3. Заклад несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою, суспільством і державою за:
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни;
 • прозорість, інформаційну відкритість.
  1. У Закладі визначена українська мова навчання.
  2. Автономія Закладу визначається його правом:
 • брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;
 • проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;
 • самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;
 • самостійно формувати освітню програму;
 • на основі освітньої програми розробляти навчальний план, в тому числі в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;
 • планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;
 • на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів);
 • впроваджувати експериментальні програми;
 • самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;
 • відповідного до власного Статуту утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи;
 • встановлювати власну символіку та атрибути, форму для учнів;
 • користуватись пільгами, передбаченими державою;
 • брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;
 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
  1. Заклад зобов’язаний:
 • реалізовувати положення Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
 • здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;
 • задовольняти потреби громадян, що проживають на території обслуговування закладу, в здобутті повної загальної середньої освіти;
 • за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечувати єдність навчання та виховання;
 • створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;
 • проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку, визначеним спеціальним законодавством;
 • забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
 • охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу;
 • додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;
 • забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;
 • здійснювати інші делеговані Засновником або Уповноваженим органом повноваження.
  1. У Закладі функціонують:
 • методичні об’єднання педагогічних працівників;
 • методична рада,
 • психологічна служба;
 • інші підрозділи, у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством (спортивні секції, творчі групи тощо).
  1. Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату Закладу.
  2. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  1. Заклад проводить свою діяльність на певному рівні освіти, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої в установленому порядку.
  2. Заклад освіти планує свою діяльність самостійно, відповідно до стратегії розвитку та річного плану роботи.
  3. Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої (освітніх) програми (програм), розроблених та затверджених відповідно до визначеного Законом України "Про освіту" та спеціальними законами порядку.

 

Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується керівником. На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

  1. Заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти – Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.
  2. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України), і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному рівні відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.
  3. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про повну загальну середню освіту" та цього Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.
  4. Заклад забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти за очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти), може створювати у своєму складі  класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами, може, за рішенням Уповноваженого органу, організовувати таку форму навчання як екстернат). Індивідуалізація та диференціація навчання у навчальному закладі забезпечуються реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується навчальним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.
  5. Класи, групи у Закладі формуються за погодженням із Засновником або уповноваженим ним органом з питань освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають вимогам санітарного законодавства для здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.
  6. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у Закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.
  7. За письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу загальної середньої освіти приймає рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти Засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня у Закладі  визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

  1. Зарахування здобувачів освіти на рівень «початкова освіта» здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування. Здобувачі освіти, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до Закладу за наявністю вільних місць у відповідному класі та відповідно до порядку встановленому Міністерством освіти і науки України. Зарахування здобувачів освіти до класів з поглибленим вивченням предметів здійснюється на конкурсній основі порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.
  2. Зарахування здобувачів освіти до Закладу проводиться наказом директора Закладу.

Для зарахування батьки або особи, що їх замінюють, подають документи, визначені МОН України.

 

До першого класу зараховуються як правило діти з 6 (шести) років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося 7 років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

  1. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України.
  2. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.
  3. У разі переходу здобувача освіти до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, що їх замінюють, подають до Закладу заяву про перехід та письмове підтвердження або його скановану копію з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного здобувача освіти.
  4. У разі вибуття здобувача освіти на постійне місце проживання за межі України батьки або особи, які їх замінюють, подають до Закладу заяву про вибуття та копію або скановану копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для здобувачів освіти, які не досягли повноліття).
  5. Структура навчального року (за чвертями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу, режим роботи встановлюється Закладом у межах часу, що передбачений освітньою програмою.

У випадку екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи закладу.

  1. Освітній процес у закладі  освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей тощо.

Безперервна навчальна діяльність учнів  не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Тривалість канікул у закладі освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

В разі надзвичайних або інших обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання структура, тривалість навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу протягом навчального року за рішенням педагогічної ради можуть змінюватися.

  1. Розклад занять складається відповідно до річного навчального плану закладу з дотриманням педагогічних вимог та санітарного регламенту закладів загальної середньої освіти і затверджується директором Закладу за погодженням з територіальним управлінням Держпродспоживслужби. Окрім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, інші позакласні заняття та заходи за окремим розкладом, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та  розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У навчальному закладі  проводиться пошукова й навчально-дослідницька робота учнями й учителями.
  2. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей здобувачів освіти. Домашні завдання здобувачам освіти перших класів не задаються.
  3. На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).
  4. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).
  5. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та річним планом роботи закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
  6. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти Закладу визначаються МОН України.
  7. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у свідоцтвах досягнень, класних журналах, порядок ведення яких затверджуються МОН України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.
  8. У першому класі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється вербально. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених МОН України.
  9. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти.

 

  • окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністреством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.
  1. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не з
close